Skip to content

Op deze pagina vind je de criteria waarop aanvragen worden beoordeeld en de belangrijkste vereisten voor een aanvraag. Onderaan de pagina staat een link waarmee je het volledige reglement kunt downloaden. Ons advies: lees het gehele reglement zorgvuldig door voordat je een aanvraag indient. Vragen? Stel ze per e-mail op ons info-adres.

Doelgroep en soorten aanvragen

In aanmerking voor een financiële bijdrage uit het Haarlems Mediafonds komen:
• rechtspersonen
• natuurlijke personen met journalistieke ervaring

Aanvragen kunnen worden gedaan voor zowel de uitvoeringsfase als de vooronderzoeksfase van een journalistiek project. Bedrijfsjournalistieke projecten en branded content zijn uitgesloten.
In geval van samenwerking met mediabedrijven behoudt het bestuur zich het recht voor toekenningen afhankelijk te maken van een contractueel toegezegde financiële bijdrage van de samenwerkingspartner.

Beoordelingscriteria

Voor een bijdrage uit het Haarlems Mediafonds worden de aanvragen door de stichting beoordeeld op:

a) journalistieke kwaliteit en diepgang
De aanvrager werkt volgens de normen en kwaliteit van de journalistieke beroepsethiek en vanuit journalistieke beginselen (onder meer hoor en wederhoor, onafhankelijk, betrouwbaar en deskundig in berichtgeving, analyse en opinie). Opiniërende artikelen zijn als zodanig herkenbaar. Het project moet dieper graven dan de eerstelijns nieuws- en actualiteitenberichtgeving.

b) relatie onderwerp met Haarlem en/of de Haarlems regio
De productie waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd, levert een journalistieke verdiepingsslag op een onderwerp dat specifiek van belang is voor de inwoners van Haarlem en omgeving.

c) maatschappelijke relevantie en actualiteit
De voorgenomen productie geeft de inwoners van Haarlem en omgeving meer inzicht in een maatschappelijke ontwikkeling of een maatschappelijk probleem. Dit kan gebeuren door nieuwe feiten aan te dragen, maar ook door al bekende feiten op een nieuwe manier te interpreteren of met elkaar in verband te brengen.

d) betrokkenheid bestaande lokale media
Het doel van het HMF is het aanbod van kwaliteitsjournalistiek gericht op de Haarlemse gemeenschap te versterken. Hieruit volgt dat aanvragen in elk geval moeten leiden tot een publicatie/uitzending waarmee specifiek deze Haarlemse gemeenschap kan worden bereikt. Met ingang van 2023 stelt het HMF als voorwaarde dat een productie wordt gepubliceerd of uitgezonden:
1 – door een gevestigde lokale of regionale mediaorganisatie;
of
2 – via eigen kanalen / op eigen platforms van (freelance) journalisten.
In het laatste geval moet in de aanvraag concreet worden gemaakt hoe de aanvrager te werk zal gaan om een breed lokaal publiek te kunnen bereiken.

e) toetsingscriteria aanvraag vooronderzoek
Een vooronderzoeksvoorstel kent een duidelijke onderzoeksvraag die verklaart waarom niet meteen met de onderzoeks- en/of uitvoeringsfase kan worden begonnen. De aanvraag maakt duidelijk op welke wijze het voorgestelde onderzoek de gebruikelijke researchfase van een journalistiek project overstijgt.

f) overig
Bij de beoordeling geldt als aanbeveling de mate waarin de voorgenomen journalistieke producties samenwerking tussen media, inhoudelijke journalistieke vernieuwing en kansen voor nieuw talent stimuleren.

Twee deadlines per jaar

De deadline voor aanvragen in de voorjaarsronde van het HMF is 1 mei. De deadline voor de najaarsronde verstrijkt op 1 november. De aanvragen worden per ronde gebundeld en tegelijkertijd beoordeeld. Vooroverleg over een aanvraag (per telefoon of mail) is mogelijk zonder dat het HMF zich hiermee op enigerlei wijze vastlegt.

Onderdelen aanvraag

Een aanvraag bij het HMF bestaat uit drie onderdelen:

  1. Het vragenformulier (webformulier)
  2. Een inhoudelijke toelichting (uploaden)
  3. Een begroting + dekkingsplan (uploaden)

Het vragenformulier
Op het vragenformulier vul je de contactgegevens in van de aanvrager, je beantwoordt een paar vragen over de voorgenomen productie en je verklaart je akkoord met de voorwaarden waaronder het HMF financiële bijdragen toekent.

Toelichting
De inhoudelijke toelichting op de aanvraag beslaat maximaal één A4 en laat zien dat er sprake is van kwalitatief hoogstaande, onafhankelijke journalistiek die beantwoordt aan het doel en de toetsingscriteria van het HMF. Ook wordt hierin duidelijk gemaakt hoe een eventuele samenwerking tussen media vorm zal krijgen, tot welke publicaties de journalistieke productie moet leiden en wat de tijdsplanning is.

Begroting en dekkingsplan
Bij de aanvraag moet ook een gespecificeerde begroting en een dekkingsplan van de kosten van de activiteiten ten behoeve van het journalistieke product worden ingediend. Beargumenteer welke tarieven je gebruikt voor journalistiek werk. Om tot een reële tariefstelling te komen, baseert het HMF zich op de Werkcode DPG Media, een overeenkomst die in de zomer van 2022 is gesloten voor de krantentitels van DPG Media met de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Op basis hiervan en ervan uitgaande dat ook mediapartners een vergoeding betalen bij publicatie/uitzending acht het HMF de volgende tarieven reëel om mee te werken bij een aanvraag:
• niveau starter: €33/uur*
• niveau medior: €50/uur*
• niveau senior: €65/uur*

*Tot januari 2024 was dit 30/45/60 per uur

Het dekkingsplan bevat een opgave van mogelijk elders aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

NB: lees in het reglement de bepalingen over welke onkosten wel en niet in aanmerking komen voor vergoeding en de BTW-regels.

Reglement

Je kunt hier het volledige reglement downloaden.

Reglement
Back To Top